แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

บริหารจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ห้องประชุม ให้การสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ในงาน Events ของมหาวิทยาลัย

บริการ

 1. ยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์ 

  • อุปกรณ์สำหรับอาจารย์

          - MP3 recorder

          - Notebook

          - LCD Projector

          - Projector Screen

  • อุปกรณ์สำหรับนักศึกษา

          - Portable Amplifier / Speaker   

          - Microphone

            

Call

(+66) 2 697 6292  (แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา)

(+66) 2 697 6274  (แผนกบริการผลิตสื่อดิจิทัล)

(+66) 2 697 6277  (แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้)

35522480 2006627032744362 4962626975844794368 o (กดดูแผนที่)

Location อาคาร 9

ชั้น 1 แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

ชั้น 4 แผนกบริการสื่อดิจิทัล

ชั้น 5 แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้